A A A

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PROMATEC SP. Z O.O

Informacje ogólne

1. Niniejszym informujemy Panią / Pana o  zasadach przetwarzania danych osobowych przez PROMATEC Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce - Leszczynach (44-238), ul. Polna 1A,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000728992, REGON: 380026380, NIP: 5272849344.

2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Pni / Pana danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

3. Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe jak określono to w niniejszej informacji.

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest PROMATEC sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce - Leszczynach (44-238), ul. Polna 1A,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000728992, REGON: 380026380, NIP: 527284934, BDO: 000181906 („Spółka”).

2. Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres email: info@promatec.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki lub telefonicznie pod numerem telefonu
+48 22 768 64 00.

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Administratora, w tym w szczególności w celu promowania usług i towarów Administratora.

2. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar EOG.

6. Podanie danych jest dobrowolne.

7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.